عدالت مالیاتى (Tax Equity)

مشکل در عدالت عمودی، اندازه‌گیرى توانائى یا قدرت پرداخت افراد است.

دیدگاههای رایج برای اجرای عدالت مالیاتی

 برای اجرای عدالت مالیاتی سه دیدگاه وجود دارد:

نظریه قدرت پرداخت

براساس این نظریه هر کس که قدرت توانائى بیشترى در پرداخت انواع مالیات داشته باشد بایستى مالیات بپردازد.

نظریه نفع حاصله از خدمات

براساس این نظریه پرداخت انواع مالیات متناسب با منافع حاصله از خدمات دولت مى‌باشد. مشکلى که این روش دارد، عدم اندازه‌گیرى درست و صحیح‌تر استفاده از خدمات براى افراد است.

نظریه عدالت مالیاتى در راستاى عدالت اجتماعى

براساس این نظریه قدرت مالیات‌بندى بر توزیع مجدد درآمد از طبقات بالاتر به طبقات پائین‌تر اجتماع است و تقریباً همهٔ بار مالیاتى را بر دوش طبقات ثروتمند جامعه تحمیل مى‌نماید.

/ 0 نظر / 41 بازدید