# سامانه

خوداظهاری و شرایط استفاده از آن برای صاحبان مشاغل بند ج

1-ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

اطلاع رسانی مالیاتی شماره 5 ((اظهارنامه مالیاتی93بصورت الکترونیکی از اول خرداد))

از اول خرداد تا 31 تیر ماه 1394 اظهارنامه‌های عملکرد مالیاتی سال 93 مؤدیان به صورت الکترونیکی در سازمان امور ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 11 بازدید

اطلاع رسانی مالیاتی شماره 2 ((راهنمای پیش ثبت نام شماره اقتصادی حقیقی))

۲- راهنمایانجامگاماول (پیشثبتنامالکترونیکی) ۲.۱ . ورودبهسامانهوشروعفرآیند پس از ورود به سامانه اینترنتی ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir شکل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 82 بازدید

شناسایی صورتحساب غیر واقعی (فاکتور فروشی) و رویکرد برخورد با آنها

برنامه شرکتهای کاغذی: اغلب اشخاصی که صورتحسابهای غیر واقعی صادر می کنند به منظور پوشش فعالیت خود ، کلیه تکالیف قانونی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 643 بازدید