# سامانه

اطلاع رسانی مالیاتی شماره 2 ((راهنمای پیش ثبت نام شماره اقتصادی حقیقی))

۲- راهنمایانجامگاماول (پیشثبتنامالکترونیکی) ۲.۱ . ورودبهسامانهوشروعفرآیند پس از ورود به سامانه اینترنتی ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir شکل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 154 بازدید